Overige informatie


Schoolgidsbijlage 2021-2022
Omgang sociale media en internet
Protocol vervoer leerlingen
Vakantie- en verlofregeling
Informatievoorziening vanuit school
Ziekte bij leerlingen of leerkrachten
 

Vakantie- en verlofregeling


Een ouder heeft de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vakantieverlof, of verlof in verband met speciale omstandigheden.
 

Vakantieverlof


Het kan gebeuren dat u door uw beroep of dat van uw partner niet twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie kunt in de schoolvakanties. In de praktijk betreft dit seizoensgebonden werk. In die gevallen kunt u een verzoek indienen voor extra verlof buiten de schoolvakanties.

Dit verlof:
Verzoek indienen
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 6 weken van tevoren aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd en kan middels het aanvraagformulier vakantie en verlof, te verkrijgen bij de directeur. U heeft hiervoor ook een werkgeversverklaring nodig, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.
 
Gewichtige omstandigheden

Naast vakantieverlof kunt u in enkele gevallen ook verlof aanvragen buiten de schoolvakanties in enkele specifieke situaties, de gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan; omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om: En gelden in ieder geval niet bij:
Verzoek voor 10 dagen of minder
Een verzoek om extra verlof voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd.

De directeur van de school is verplicht melding te maken van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. Het kan zijn dat de leerplichtambtenaar dan maatregelen neemt. Het is mogelijk dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt. 

Bij ongeoorloofd verzuim is de school niet  aansprakelijk voor opgelopen achterstanden.

Zie de link naar de folder voor meer informatie of kijk op de website van de gemeente Hardenberg.