Ouders en school


Arcade
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers  

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken;  


Communicatie 

 

Vormen van ouderbetrokkenheid 

Bij ouderbetrokkenheid hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De hulp van onze ouders op onze school is onmisbaar. Niet alleen de Medezeggenschapsraad, Identiteitscommissie en de Oudercommissie spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers!

We denken hierbij aan:    

Opening Kinderboekenweek 2019
 
SLS De Ravelijn heeft laagdrempeligheid hoog in het vaandel staan en wil voor iedereen een veilige plek zijn, zodat onze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen groeien naar diegene die zij willen zijn.
 

Inrichting van ons ouderbeleid


  Aspect Zichtbare kenmerken
1
 
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten Eens in de twee weken wordt een nieuwsbrief ('t Ravelijntje genaamd) verzonden naar de ouders, deze komt vervolgens ook op de website te staan.
Aan het begin van elk schooljaar wordt de schoolgidsbijlage verspreid. (ook als bijlage toegevoegd aan deze schoolgids)
Beleidsdocumenten van belang voor ouders (reglementen, protocollen) staan op de website van de school.
Tijdens informatieavonden worden ouders op de hoogte gebracht van de manier van werken op onze school.
2
 
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten De Ravelijn heeft een oudercommissie. Deze commissie organiseert veel activiteiten op en voor de school, zoals de vieringen (Sinterklaas, Kerst).
3 Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling Vanuit tevredenheidsonderzoeken (vragenlijsten) worden resultaten in het team geëvalueerd, waar nodig gaat de school hiermee aan de slag.
De MR heeft advies of instemmingsrecht op bepaalde schoolontwikkelingen en via ouderavonden, via de website en de SchoolApp en middels de nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd over schoolontwikkelingen. Daarnaast hebben wij een Identiteitscommissie die de identiteit op onze school waarborgt.
4
 
Op de hoogte stellen van opvattingen en verwachtingen van de ouders Als onderdeel van ouderavonden wordt er gevraagd naar verwachtingen, ook tijdens gesprekken tussen leerkracht en ouders worden opvattingen en verwachtingen besproken. Onze school is bezig met het opstarten van ouderpanels, waar ook informatie gedeeld kan worden.
5 Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) In kind-oudergesprekken, die elk jaar plaatsvinden, zijn leerlingen in gesprek met de leerkracht en de ouder(s).