De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Onze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht afdeling Slagharen. 

<< Klik hier voor meer informatie >> 

Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting. 
 

Passend onderwijs is de nieuwe naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De bedoeling van Passend Onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past, zo ook op De Ravelijn. Wij stemmen ons onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. 

De zorg op De Ravelijn is duidelijk gestructureerd en er vindt veel overleg plaats tussen de intern begeleider en de groepsleerkrachten. Wij handelen vanuit de visie: zorgleerlingen zijn een teamzorg en samen zijn wij hier verantwoordelijk voor. Hierom worden resultaten altijd besproken in teamvergaderingen en wordt zorg vroegtijdig gesignaleerd.
 
We werken met SMART-geformeerde groepsplannen, handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven waarin we aangeven wat we als school denken te kunnen bereiken. Ouders spelen hier een belangrijke rol in; wij werken vanuit de driehoek kind-ouder-school en benutten ouders als ervaringsdeskundigen om het kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden op school.

De leerkrachten op onze school werken met twee-combinatiegroepen. De extra zorg wordt in de groep of in één van onze openleerruimtes gegeven. De groepsplannen, handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven worden regelmatig geëvalueerd om na te gaan of de leerling voldoende van de extra hulp heeft geprofiteerd en wat de vervolgstappen zijn.

Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de
ouders naar een passende oplossing.
 
Gediplomeerde specialisten op school

 Specialist  Aantal dagdelen
 Intern begeleider (IB)  2
 Onderwijsassistent (OA)  5
 Hoog- en meerbegaafdheidsspecialist  1
 Orthopedagoog  Op aanvraag bij Arcade
 Logopedist  Op aanvraag (er zijn korte lijntjes, want zit 1 dagdeel in ons gebouw)

Naast deze specialisten hebben wij op school drie rekenspecialisten, twee taal-spellingspecialisten en twee leesspecialisten. Sommigen hiervan zijn gediplomeerd, anderen getalenteerd en geïnteresseerd. De uren zijn weggezet in het werkverdelingsplan onder de gepersonaliseerde taken.