De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Op een school gaat het om de ontwikkeling van de leerling en de leerkracht. Onder de kop personeel is te vinden hoe het personeel zich kan ontwikkelen bij Arcade. Elke school is gericht op de ontwikkeling van kinderen, hierbij gaat het om de ontwikkeling in de breedste zin van het woord.
 

Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 
Onze school

Met prestaties wordt relatief omgegaan. We vinden dat leerlingen op school moeten presteren maar het is een gegeven dat resultaten voor iedere leerling verschillend zijn. Een voortdurende ontwikkeling van eigen ”kunnen”, tot aan de eigen grens met af en toe de stimulans om er een stukje overheen te gaan, in de breedste zin van het woord, is ons doel. Kinderen hebben, ten einde gelijke kansen te krijgen om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, een recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs.
 

Tussenopbrengsten

Onze tussenopbrengsten meten we aan de hand van de Cito-toetsen die we afnemen. We stellen hiervoor schooldoelen (de schoolnorm) vast. De doelen zijn ambitieus en worden daar waar nodig bijgesteld.  De scores van de verschillende toetsen laten zien welke kinderen een achterstand hebben, of stagneren in de voortgang. Hier wordt dan extra aandacht aan besteed. Als blijkt dat voor een toets over de hele linie ondermaats wordt gescoord, gaan we onderzoeken hoe dit komt en wordt dit evt. verwerkt in het SJP van het volgende jaar.

(De getallen in de vakken geven de vaardigheidsscores weer.)
 

Eindopbrengsten 2021-2022

Ook dit schooljaar (2022-2023) maken wij gebruik van de eindtoets van Route 8, omdat deze adaptief en digitaal afgenomen wordt, de manier waarop onze leerlingen gewend zijn te werken.
 

Scores eindtoets 2021-2022:

  gemiddelde score ondergrens gemiddelde landelijk
 Ravelijn -  Route 8 220,9 - 200,0

Aangezien er vanwege het coronavirus en bijbehorende maatregelen in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets heeft plaatsgevonden, hebben wij de gemiddelde scores over drie jaar berekend over de schooljaren 2018-2019, 2020-2021 en 2021-2022. Onderstaand schema geeft dit concreet weer:
 
   Gemiddelde score Ravelijn:  Referentieniveaus:  Gemiddeld landelijk:
 2018-2019  231,8  Lezen: 1F = 100% ; 2F = 100%
 Rekenen: 1F = 100% ; 1S = 60%
 Taal: 1F = 100% ; 2F = 100%
 200,4
 2020-2021  194,0  Lezen: 1F = 100% ; 2F = 71,4%
 Rekenen: 1F = 85,8% ; 1S = 42,9%
 Taal: 1F = 100% ; 2F = 28,6%
 208,0
 2021-2022  220,9  Lezen: 1F = 100% ; 2F = 87,5%
 Rekenen: 1F = 100% ; 1S = 62,5%
 Taal: 1F = 100% ; 2F = 75%
 200,0
Totaal:   215,6  -  202,8
 

Referentieniveaus

Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S.
Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.
In de vervolgopleidingen zijn de referentieniveaus vereist om het diploma te kunnen behalen.
 

Schooladviezen

SLS De Ravelijn heeft bestaansrecht vanaf 1 augustus 2019. Onderstaand overzicht geeft de schooladviezen van de laatste drie jaar weer.
 
 Onderwijstype 2019-2020 2020-2021 2021-2022
 VWO / gymnasium 1 0 0
 HAVO / VWO 2 1 3
 HAVO 0 0 0
 VMBO TL / HAVO 2 2 2
 VMBO TL 3 0 0
 VMBO Kader / TL 4 2 1
 VMBO Kader 0 0 0
 VMBO Kader met LWOO 0 0 0
 VMBO Basis / Kader 0 0 2
 VMBO Basis 0 2 0
 VMBO Basis met LWOO 0 0 0
 Praktijkonderwijs 0 0 0
 Totaal aantal lln:  12 7 8