Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 
Onze school

SLS De Ravelijn is een unieke en moderne school op het platteland van Radewijk, Den Velde, Loozen en omgeving. Onze school vervult een streekfunctie. Onze leerlingen wonen in een uitgestrekt gebied en een groene omgeving, waar de ambacht van agrariër een sleutelrol inneemt. 


SLS De Ravelijn in de groene omgeving

Omdat wij een samenlevingsschool zijn, neemt de inrichting van onze identiteit een zeer prominente plaats in binnen onze school. Wij werken voor indentiteitsontwikkeling in alle groepen met de methode 'Kleur Op School'. Een methode die zeer geschikt is voor samenlevingsscholen. Een schooldag wordt in elke groep geopend met een les met een bepaald thema, op de dinsdag en de donderdag wordt de indentiteitsontwikkeling vertaald in lessen HVO en GVO.
Op De Ravelijn bestaat namelijk de mogelijkheid voor de leerlingen vanaf groep 3 om op dinsdag én donderdag Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstig (Protestant Christelijk) Vormingsonderwijs (GVO) te volgen. Dit onderwijs is niet verplicht, maar in de praktijk maakt elke leerling een keuze en volgt elke leerling HVO of GVO.
 

Groene Schoolpleinen

Wij hebben een totaal vernieuwd en duurzaam gebouw. Ook op de speelruimtes rondom de school komt duurzaamheid terug en is oog voor de natuur. Op het Groene schoolplein gedeelte is een buitenlokaal gevestigd, waar lessen worden verzorgd die een verband hebben met de natuur om ons heen.
 

Workshops

In workshops op de vrijdagmiddag wordt er extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van het talent van onze leerlingen. Leerlingen krijgen de keuze of ze zichzelf bijvoorbeeld op het gebied van techniek, sport of schilderkunst willen ontplooien. Speciaal gericht op hetgeen wat een leerling graag doet (dit is talent), tevens een mooie afsluiting van de schoolweek. 
 

Wetenschap & Technologie

Aan de hand van onze methode (NMB2) voor natuur en techniek (Naut), aardrijkskunde (Meander) en geschiedenis (Brandaan) wordt er op onze school veel aandacht gegeven aan de 21e Eeuwse Vaardigheden. Dit zijn de vaardigheden die van belang zijn voor leerlingen van deze tijd om hen voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij.

Om tegemoet te komen aan wetenschap en techniek is De Ravelijn een pilotschool van het Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Overijssel (STO NOO). 
 

Sterk Techniekonderwijs Nooroost-Overijssel is een intensieve samenwerking tussen het basisonderwijs, de vmbo-scholen, het mbo en het bedrijfsleven in de regio Noordoost-Overijssel. In deze regio is de vraag naar technisch personeel sterk toegenomen, tegelijkertijd wordt de regio geconfronteerd met een sterke afname van het leerlingenaantal dat kiest voor technische opleiding. Daarbij vragen de technologische ontwikkelingen om een andere invulling van het techniekonderwijs in een doorlopende lijn van PO-VMBO-MBO (bijvoorbeeld onderzoekend en ontwerpend leren) en is er voor de implementatie van het W&T-programma in het primair onderwijs behoefte aan ondersteuning en afstemming van het aanbod.

STO NOO ontwikkelt samen met het Fablab Hardenberg en de basisscholen uit de regio onderwijs waarbij leerlingen in aanraking komen met nieuwe technieken. Daarbij wil STO basisscholen ontzorgen bij de invoering van Wetenschap & Technologie (W&T) en wil het zorgdragen voor borging van het programma.

Omdat wij als pilotschool meedraaien zijn er veel kansen ontstaan op het gebied van W&T op De Ravelijn, tevens om gebruik te maken van bijvoorbeeld de diensten van het Fablab. Zo zal groep 7-8 dit schooljaar workshops volgend waarbij onderzoekend en ontwerpend leren centraal zal staan (programmeren, robotica, etc.). Voor meer informatie en om een beeld te vormen kunt u via deze link naar de site van het W&T Loket. Deze website is speciaal opgericht om activiteiten, passend bij de ambitie van het STO, te bundelen.
 
De betekenis van ons logo

In ons logo komen de aspecten van onze samenlevingsschool op het platteland ook terug: