Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan de complexe, pluriforme en multiculturele samenleving. 
Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
Schooljaar 2018-2019 is door het ministerie van OCW gewerkt aan het verduidelijken van de burgerschapsopdracht voor scholen. Artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs is hierop aangepast. De wet zal schooljaar 2020-2021 van kracht zijn. Scholen zullen n.a.v. de wetswijziging aansluitend hun visie en uitwerking aanpassen. 
 
Onze school

Leerlingen maken deel uit van en groeien op in een steeds complexere en multiculturele maatschappij. Onze school vindt het belangrijk om leerlingen op een goede manier voor te bereiden op deze maatschappij. Dit doen wij in eerste instantie al met de naam die wij aan onze school hebben gegeven, namelijk Samenlevingsschool. Een bewuste keuze omdat wij een afspiegeling zijn van de samenleving in het gebied waar de school staat.

Burgerschap en sociale integratie is een wettelijke opdracht, vandaar dat wij voor burgerschap een apart borgingsdocument op school hanteren, waarin een relatie is te lezen tussen het curriculum.nu en de praktijk in onze school. 

Burgerschapsvorming wordt bij ons op school niet als een apart vak gegeven. Het is verweven in ons totale onderwijsprogramma. Waar het duidelijk terugkomt is onze levensbeschouwelijke lessen uit ‘Kleur Op School’, in de vormingslessen (GVO en HVO), bij aardrijkskunde (Meander), bij geschiedenis (Brandaan), bij taal, bij Nieuwsbegrip en in incidentele thema’s, bijvoorbeeld op Prinsjesdag of tijdens verkiezingen.

In schooljaar 2023-2024 doen wij met onze bovenbouwgroep mee aan een uitwisselingstraject met De Opstap (de Arcadeschool van het AZC) in Hardenberg. Een waardevolle vorm van burgerschapsvorming.
 

Op een centrale plek in onze school hangt onderstaande poster: