Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld, de ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 
Onze school

Scholing

AIle leerkrachten van De Ravelijn worden geacht gecertificeerd Kindertalentenfluisteraar te zijn. In schooljaar 2022-2023 volgt nog één leerkracht de cursus, zodat het predikaat Kindertalentenfluisteraarschool op onze gevel terecht is. Hiermee richten wij ons op de talenten en leerstijlen van elk individu. Elk jaar voeren leerkrachten kindgesprekken met hun leerlingen, expliciet gericht op deze talenten en leerstijlen.


Jaarlijks nemen alle leerkrachten van onze school deel aan de herhalingscursus van de Kindertalentenfluisteraar. Dit jaar is deze geïntegreerd in ons scholingsprogramma. Want wij willen toewerken naar talentgericht (talentgedreven) onderwijs en gaan hier in schooljaar 2022-2023 een teamcursus voor doen. Tussen de scholingsbijeenkomsten in wordt het geleerde in de praktijk gebracht om uiteindelijk afspraken te borgen en écht tegemoet te komen aan de talenten van onze leerlingen. 

In de periode 2019-2021 hebben wij teamcursussen "Eigenaarschap" gevolgd. De definitie van eigenaarschap is: jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen. Voor ons betekent dit dat wij onze leerlingen zelf (mede) verantwoordelijk willen maken voor hun eigen leerproces. 
In elke klas hangt een groepsbord, waarop de missie van de klas, groepsafspraken, een centraal groepsdoel en overige doelen gericht op de vakken staan. Met deze teamcursus breiden wij het werken aan het eigenaarschap van leerlingen uit met leerlingportfolio's en bijbehorende mijnportfoliogesprekken.


Groepsbord groep 3-4

In schooljaar 2021-2022 heeft het gehele team de scholing "Close Reading" gevolgd. Gedurende het traject zetten wij het geleerde al in in de groepen. Met Close Reading verhogen wij de leesmotivatie bij leerlingen en leren wij hen om een tekst meermaals vanuit verschillende invalshoeken goed te lezen en hierdoor beter te begrijpen. In 2022-2023 gaan wij hier mee verder en worden afspraken geborgd.  

Bijna alle leerkrachten volgen ook aankomend schooljaar weer de cursus "Met Sprongen Vooruit", de basis of het vervolg, passend bij hun eigen groep. Hiermee geven wij ons rekenonderwijs een impuls en dit gaan wij gebruiken in het schooljaarplan van 2022-2023. De school beschikt over een drietal rekencoördinatoren. 

Naast het bovenstaande maken alle teamleden gebruik van de Arcade Academie, het bovenschools scholingsaanbod van Onderwijsstichting Arcade.
 

Vaardigheidsmeter (VHM)

Uit onderzoek blijkt dat de prestatie van een leerling staat of valt met het didactisch handelen van de leerkracht. Duidelijke uitleg en instructie en voldoende tijd besteden aan de lessen is erg belangrijk.
Onderzoek heeft aangetoond dat de factoren die van invloed zijn op het leren van het kind zijn te verdelen op leerlingniveau (motivatie, thuissituatie en achtergrondkennis), op schoolniveau en op het niveau van de leerkracht. Vervolgens blijkt dat voor de invloed die de school heeft op het leerproces het handelen van de leerkracht doorslaggevend is, daarom wordt bij elke leerkracht tijdens instructielessen gewerkt met het (effectieve) directie instructiemodel. 

Met het jaarlijks afnemen van de vaardigheidsmeter, of gedeeltes hiervan, krijgen de leerkracht en de school zicht en grip op de onderwijsleerprocessen. N.a.v. de uitkomsten van de vaardigheidsmeter worden sterke kanten van de leerkrachten belicht en wordt gekeken waar ontwikkelkansen liggen, die ten goede komen aan onze leerlingen.

Het instrument wordt gezien als ontwikkelinstrument, een totaal andere inslag dan als afrekeninstrument. De directeur van de school is gecertificeerd om de VHM af te mogen nemen, de locatiecoördinator volgt de cursus in 2022-2023.