Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld, de ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 
Onze school

Scholing

AIle leerkrachten van De Ravelijn worden geacht gecertificeerd Kindertalentenfluisteraar te zijn. alle leerkrachten hebben de cursus gevolgd, zodat het predikaat Kindertalentenfluisteraarschool op onze gevel terecht is. Daarnaast zijn alle leerkrachten Talentenbouwers. Met deze bagage richten wij ons op de talenten en leerstijlen van elk individu. Elk jaar voeren leerkrachten kindgesprekken met hun leerlingen, expliciet gericht op deze talenten en leerstijlen.


Jaarlijks nemen alle leerkrachten van onze school deel aan de herhalingscursus van de Kindertalentenfluisteraar en Talantenbouwer. In 2022-2023 is deze geïntegreerd in ons scholingsprogramma d.m.v. een teamscholing. Want wij willen toewerken naar talentgericht (talentgedreven) onderwijs. Tussen de scholingsbijeenkomsten in wordt het geleerde in de praktijk gebracht om uiteindelijk afspraken te borgen en écht tegemoet te komen aan de talenten van onze leerlingen. 

In de periode 2019-2021 hebben wij teamcursussen "Eigenaarschap" gevolgd. De definitie van eigenaarschap is: jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen. Voor ons betekent dit dat wij onze leerlingen zelf (mede) verantwoordelijk willen maken voor hun eigen leerproces. 
In elke klas hangt een groepsbord, waarop de missie van de klas, groepsafspraken, een centraal groepsdoel en overige doelen gericht op de vakken staan. Met deze teamcursus breiden wij het werken aan het eigenaarschap van leerlingen uit met leerlingportfolio's en bijbehorende portfoliogesprekken. Op studiemomenten met het team gedurende dit schooljaar wordt het eigenaarschap verder uitgediept en ontwikkeld. 


Groepsbord groep 3-4

In de schooljaren 2021-2023 heeft het gehele team de scholing "Close Reading" gevolgd. Gedurende het traject zetten wij het geleerde al in in de groepen. Met Close Reading verhogen wij de leesmotivatie bij leerlingen en leren wij hen om een tekst meermaals vanuit verschillende invalshoeken goed te lezen en hierdoor beter te begrijpen. In 2023-2024 gaan wij hier mee verder en worden afspraken geborgd.  

Bijna alle leerkrachten volgen ook aankomend schooljaar weer de cursus "Met Sprongen Vooruit", de basis of het vervolg, passend bij hun eigen groep. Hiermee geven wij ons rekenonderwijs een impuls en dit gaan wij gebruiken in het schooljaarplan van 2023-2024. De school beschikt over een drietal rekencoördinatoren. 

Naast het bovenstaande maken alle teamleden gebruik van de Arcade Academie, het bovenschools scholingsaanbod van Onderwijsstichting Arcade.