Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Zicht op sociale ontwikkeling


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 
Onze school

Ons motto is: Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn! Dit is niet voor niets ons motto, wij vinden het heel belangrijk dat ieder kind zich veilig en thuis voelt op onze school, want pas dan kan het zich goed ontwikkelen.
 

Zien!

De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen volgen wij met de (webbased) observatiemethode Zien! welke is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hierdoor staan de resultaten van de observaties direct op de juiste plaats. 

Onze leerkrachten vullen twee twee keer per jaar een vragenlijst in over elke leerling. Deze leerkrachtvragenlijst geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Met Zien! doorlopen wij het gehele proces van handelingsgericht werken, van signalering tot handelen. 


Zien! ondersteunt ons dus in alle fasen van handelingsgericht werken: het waarnemen (observeren en registreren), het begrijpen (onderwijsbehoeften achterhalen, bijvoorbeeld door de doorvragen die worden gesteld als een leerling benedengemiddeld scoort), het wegen (keuzes maken met wie aan welke doelen gewerkt gaat worden, mede op basis van de indicatie-uitspraken die Zien! als richtingwijzers geeft), het plannen (een plan maken, gebruik makend van de handelingssuggesties van Zien!) en het evalueren. 

Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Met de leerlingvragenlijst ‘Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat’, wordt de sociale veiligheid gemonitord. De resultaten van de observaties zetten wij om in eventuele acties, zodat wij pro-actief werken aan de sociale veiligheid bij ons op school.

De drie belangrijke aspecten van veiligheid komen terug in de categorieën ‘Welbevinden’, ‘Pestbeleving’ en ‘Veiligheidsbeleving’ waarbij de volgende vragen beantwoord worden:
  1. Hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school? 
  2. Hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid?
  3. Hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op school?
 
Methode

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van de methode 'Kinderen en hun sociale talenten'. Vanuit deze methode worden incidenteel lessen gekozen die aansluiten bij de actualiteit in de groep. Naast deze methode zit onze sociale emotionele ontwikkeling net als burgerschap verweven in ons gehele onderwijs.
Elk schooljaar en elk jaar starten wij met 'De Gouden Weken', activiteiten gebaseerd op het gelijknamige boek, die de groepsvorming stimuleren. Bij de dagopening a.d.h.v. de methode 'Kleur Op School' komen aspecten naar voren en in elke klas wordt er gewerkt met een groepsbord, waarop de klassenafspraken (en doelen) te vinden zijn. Het sterke hieraan vinden wij dat het altijd actueel en "in leven" is, mede doordat het groepsbord wekelijks geëvalueerd wordt in een klassengesprek. 
 

Rots & Water

Vanuit het schooljaarplan 2021-2022 zijn wij sinds dit schooljaar gestart met Rots & Water. Van groep 1 t/m groep 8 bieden wij R&W schoolbreed aan. Wij maken hierbij gebruik van de expertise van Rianne Jurgens van praktijk Leef!. Zij verzorgt alle lessen, observeert in de klas, biedt herhalingslessen aan en begeleidt ons in het hele traject van invoering. 
 

Gedragsverwachting op De Ravelijn

Binnen de school hebben we afspraken opgesteld waaraan we ons allemaal houden. We focussen ons op positief gedrag, dus hebben we de afspraken omgezet naar onze gedragsverwachting.