Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 

Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en de volgsystemen voor leerresultaten Leerling in Beeld en ParnasSys. Sinds schooljaar 2023-2024 worden nieuwe observatielijsten ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden en werken wij met een waarderende gesprekscyclus. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

 
Ontwikkelingen op onze school

Op school wordt gewerkt met het schoolplan 2019-2023 en een aanvullend addendum voor 2024 waarin onze ambities worden beschreven, verdeeld over verschillende domeinen. Voor onze school is het te lezen als een startdocument voor een nieuwe school. Bij het bepalen van onderwerpen voor vier jaar, is het niet altijd eenvoudig in te schatten hoe lang een bepaald traject duurt. Vandaar dat wij u graag wijzen op het belang van de vier schooljaarplannen die onder dit schoolplan hangen.

Schooljaarplan

Voor ieder schooljaar wordt een schooljaarplan opgesteld waarin heel specifiek de beleidsdoelstellingen voor dat schooljaar worden beschreven. Uitgangspunten voor het formuleren van beleidsdoelstellingen zijn o.a. Cito-scores, de evaluaties op het voorgaande schooljaarplan, vragenlijsten voor sociaal-emotioneel functioneren en executieve functies, leerlingenenquêtes, , ouderenquêtes en enquêtes onder leerkrachten. De belangrijkste verbeteractiviteiten volgen in het schooljaar erop.

Ontwikkelpunten 2023-2024:

Actiepunten 2023-2024:

* Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons schooljaarplan, welke ter inzage op school aanwezig is.