Waar wij voor staan


Arcade
School
 

School


SLS "De Ravelijn" is ontstaan uit een fusie tussen OBS Den Velde en CBS ’t Kompas uit Radewijk en bestaat sinds 1 augustus 2019.
Wij zijn een samenlevingsschool, wat wil zeggen dat wij noch christelijk, noch openbaar zijn. Onze school is één van de 25 basisscholen van Onderwijsstichting Arcade, en tegelijkertijd de enige samenlevingsschool.

De Ravelijn staat in een prachtig groen gebied in het buurtschap Den Velde - Radewijk - Loozen in de gemeente Hardenberg. De school wordt bezocht door zo'n 75 leerlingen uit Radewijk, Den Velde, Loozen en omgeving. Ook komen er leerlingen uit Duitsland (Wielen, Emlichheim en Laar) en Gramsbergen. Hieruit blijkt wel dat onze school een belangrijke streekfunctie vervult.
 
Waar staat de naam “De Ravelijn” voor?
RA staat voor Radewijk
VE staat voor Den Velde
LIJN staat voor de verbinding
 
Een ravelijn is een buitenwerk van een vesting en dient ervoor om een stad te beschermen.

Leerlingen en ouders uit het buitengebied maken zich samen met het team sterk door krachten te bundelen om een veilige leeromgeving te creëren voor ieder kind.

 

Identiteit


De Ravelijn is een samenlevingsschool, wat betekent dat er een nieuwe levensbeschouwelijke visie gevraagd wordt. Het denken vanuit de openbare of christelijke grondslag heeft plaatsgemaakt voor het denken vanuit een gemeenschappelijk toekomstperspectief. Dit is niet mogelijk zonder kennis op te doen over verschillende levensovertuigingen. Vanuit het hart mag gesproken worden over een eigen levensovertuiging. Deze kennis leidt tot gesprek en dialoog. Vanuit die eigen levensovertuiging kan de ander tegemoet getreden worden, zonder die overtuiging aan de ander op te willen leggen.
 
Kernwaarden als vreugde/plezier, ontwikkeling/groei/eigenaarschap, vertrouwen/respect en communicatie/openheid worden vanuit verschillende perspectieven centraal gesteld. De waarden blijven hetzelfde; echter de één benadert ze vanuit het geloof; de ander vanuit mensenrechten en een derde vanuit zichzelf.
Onze leerlingen leren de basiskennis en vaardigheden die ze nodig hebben om later actief mee te doen in de samenleving. In hun basisschoolperiode gaan onze leerlingen op zoek naar hun eigen identiteit, onder andere door vanaf groep 3 de keuzemogelijkheid te bieden voor HVO (humanistisch vormingsonderwijs) en GVO (godsdienstig vormingsonderwijs - protestant christelijk). 
 

Een week ziet er als volgt uit:

Vanuit verhalen uit de methode 'Kleur op School' komen onze leerlingen in aanraking met dilemma’s en zingevingsvraagstukken die verbonden zijn met het menselijk bestaan. Ze nodigen uit tot nadenken, gesprek, bewustwording en meningsvorming. Elkaars verhalen worden besproken en de leerlingen worden uitgedaagd te denken zonder conclusies te trekken over wat goed of fout is. Op deze manier leren onze leerlingen wat ze belangrijk vinden en hoe anderen denken. Dit helpt hen te ontdekken wie ze zijn, wie ze willen zijn en hoe ze zich verhouden tot de samenleving.
 

Identiteitscommissie

Op onze school heeft de Identiteitscommissie een belangrijke plaats. Zij waarborgt de kwaliteit op het gebied van identiteit en denkt en beslist mee over de goede invulling van de identiteitsvorming bij ons op school. Voor meer informatie zie identiteitscommissie onder het tabblad ouders of klik hier.
 
Waar wij voor gaan (Missie / Kernwaarden)

Samenlevingsschool “De Ravelijn” is een professionele leeromgeving waar leerlingen, ouders en het team zich veilig voelen en waar wederzijds vertrouwen de basis is voor ontwikkeling.

Wij staan voor openheid en eerlijkheid en zien het welzijn en plezier bij onze leerlingen als belangrijke bouwstenen voor groei. Om de leerlingen optimaal te ontwikkelen zetten wij in op het eigenaarschap bij onze leerlingen en bij ons team. Wij stimuleren beide partijen om bewust te zijn van hun eigen talenten en daar gebruik van te maken. In gezamenlijkheid leren is waar wij voor staan, dus met én van elkaar.

Wij communiceren en handelen met respect voor elkaar om onze doelstellingen te realiseren.

Uniek aan onze moderne basisschool op het platteland is dat wij een plek zijn waar de gemeenschap Radewijk, Den Velde, Loozen en omgeving bijeenkomt. Wij zijn een goede afspiegeling van de samenleving, waar ruimte is voor de kleuring aan een eigen identiteit.
 
Onze ontwikkelingen in de komende jaren (Visie / Ambities)

SLS “De Ravelijn” is toekomstgericht en daarom wil onze school mee in de ontwikkelingen in het onderwijs. Om mee te gaan in de ontwikkelingen wil de school het onderzoekend leren en wetenschap en technologie integreren in de zaakvakken gedurende de basisschoolperiode.
Daarnaast is het team van mening dat kennis een basis is die aangereikt moet worden gedurende de basisschoolperiode. Om dit in te richten wordt het effectieve directe instructiemodel (EDI) voor de basisvakken ingezet (rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, taal en spelling).

Op het gebied van begrijpend lezen wordt er Close Reading ingezet op onze school. Deze ontwikkeling gaat in de komende jaren geborgd worden. Voor de leesbevordering werken wij met verschillende leesvormen, dit willen wij graag uitgebreiden. Daarnaast beschikt de school over een Zwerfboekenkast op het plein in de overdekte chillruimte en zijn er onlangs heel veel nieuwe leesboeken aangeschaft.
 
Talentontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel, hierdoor zijn alle leerkrachten gecertificeerd ‘Talentenfluisteraar’. Er wordt onderzoek gedaan naar de leerstijlen van het een individu en er worden talentgesprekken gehouden. In de kind-oudergesprekken komen de talenten van leerlingen ook aan de orde. Om de basiskennis, het eigenaarschap van het eigen leerproces en talenten te ontwikkelen, werken wij met portfolio’s en persoonlijke leerlijnen. Wij willem op het gebied van talent een verdiepingsslag gaan maken richting het "Talentgedreven onderwijs". 
 
Typen hoort in onze ogen tot de ICT-basisvaardigheden, daarom hebben wij in de bovenbouw, naast het schrijven, ook typeles als vast onderdeel in het curriculum.
 
Duurzaamheid is belangrijk op De Ravelijn, dus werken wij in een goed geïsoleerd en duurzaam gebouw met zonnepanelen, warmtepompen en CO2 units. Een gedeelte van het plein is inmiddels ingericht als “Groen Schoolplein”. Wat hierbij past is het vignet “Gezonde School” waar het team naartoe wil werken in de komende jaren.
 
Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de kinderopvang (Kinderwereld) en onze school. Zo is er twee maal per week een peutergroep in de school die bij alle activiteiten betrokken wordt en wordt er op drie dagen BSO aangeboden. De pedagogisch medewerker draait mee in de TSO. De ambitie is om deze samenwerking uit te breiden naar meer dagen per week.